head-bannongpakchat-min
วันที่ 19 กรกฎาคม 2024 2:57 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ
โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ
หน้าหลัก » บุคลากร

บุคลากร

บุคลากร ข้อมูลบุคลากร ทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ

นางสาวเพ็ญศรี ชัยสุวรรณ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาวปฐมวรี เจียมเจริญ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาวปัทมา ยิ้มย่อง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : –

นายณัฐดนัย แสงมณี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นางสาวจิราภรณ์ พุ่มสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอาทิตยา อินทจร
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

นางสาววราภรณ์ สังข์ทอง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาวจรัสศรี เอ็กเชื้อ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาววรรณภา เกตุอินทร์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4