head-bannongpakchat-min
วันที่ 1 กันยายน 2022 12:40 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ
โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ
หน้าหลัก » นานาสาระ » กฎหมายแพ่ง ว่าด้วยเรื่องสัญญาการค้ำประกัน และข้อตกลงระหว่างเจ้าหนีกับลูกหนี้

กฎหมายแพ่ง ว่าด้วยเรื่องสัญญาการค้ำประกัน และข้อตกลงระหว่างเจ้าหนีกับลูกหนี้

อัพเดทวันที่ 12 ตุลาคม 2021

กฎหมายแพ่ง ตามบทบัญญัติแห่งการประมวลกฎหมายแพ่ง สิทธิและการดำเนินการตามภาระผูกพัน หลังจากการควบรวมกิจการและฝ่ายบุคคลตามกฎหมาย ในกรณีที่นิติบุคคลถูกรวมเข้าด้วยกัน นิติบุคคลที่รวบรวมกิจการจะได้รับสิทธิและภาระผูกพัน ในกรณีของการแบ่งนิติบุคคล สิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคลภายหลังฝ่ายนั้น ย่อมมีสิทธิในการเรียกร้องร่วมกันและมีหนี้สินร่วมกัน เว้นแต่เจ้าหนี้และลูกหนี้จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

ความรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิโดยนักลงทุน ผู้ลงทุนของนิติบุคคลที่แสวงหาผลกำไร จะต้องไม่ใช้สิทธิของผู้ลงทุนในทางที่ผิด เพื่อสร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ของนิติบุคคลหรือผู้ลงทุนรายอื่น หากการละเมิดสิทธิของผู้ลงทุนเป็นเหตุ การสูญเสียนิติบุคคลหรือผู้ลงทุนอื่นๆ ดังนั้นต้องรับผิดทางแพ่งตามความรับผิดชอบของกฎหมาย

ผู้ลงทุนของนิติบุคคลที่แสวงหาผลกำไร เพราะจะต้องไม่ใช้สถานะอิสระของนิติบุคคลในทางที่ผิด และจำกัดความรับผิดของผู้ลงทุนที่จะเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของเจ้าหนี้นิติบุคคล หากผู้ลงทุนละเมิดสถานะอิสระของนิติบุคคลและนิติบุคคล ความรับผิดชอบของผู้ลงทุน เพื่อหลบเลี่ยงหนี้สิน อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อผลประโยชน์ของเจ้าหนี้นิติบุคคล เพราะเขาต้องรับผิดร่วมกันในหนี้ของนิติบุคคล

 

กฎหมายแพ่ง

 

ขอบเขตที่ใช้บังคับและหลักประกันในการโต้แย้งของรับสิทธิจริงที่มีหลักประกัน หากเจ้าหนี้ต้องการการค้ำประกัน เพื่อเป็นหลักประกันการเข้าถึงสิทธิของเจ้าหนี้ในกิจกรรมทางแพ่งเช่น การให้ยืม การค้าขาย อาจสร้างหลักประกันตามบทบัญญัติของกฎหมายนี้และกฎหมายอื่นๆ ในกรณีที่บุคคลภายนอกให้การค้ำประกันแก่เจ้าหนี้สำหรับลูกหนี้

ลูกหนี้อาจต้องจัดให้มีการค้ำประกัน บทบัญญัติของกฎหมายนี้และกฎหมายอื่นๆ จะใช้บังคับกับการค้ำประกัน เพื่อสร้างสิทธิที่แท้จริงในการรักษาความปลอดภัย สัญญาค้ำประกันจะต้องได้รับการสรุปตามบทบัญญัติของ”กฎหมายแพ่ง”และกฎหมายอื่นๆ สัญญาค้ำประกัน ได้แก่ สัญญาจำนอง สัญญาจำนำ และสัญญาอื่นๆ ที่ต้องมีการค้ำประกัน

สัญญาค้ำประกันเป็นสัญญารองของเจ้าหนี้หลักและสัญญาหนี้ หากสิทธิของเจ้าหนี้หลักและสัญญาหนี้เป็นโมฆะ สัญญาค้ำประกันจะเป็นโมฆะ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หลังจากที่สัญญาค้ำประกันได้รับการยืนยันว่า เป็นโมฆะแล้ว หากลูกหนี้ ผู้ค้ำประกันหรือเจ้าหนี้มีความผิด แต่ละคนจะต้องรับผิดทางแพ่งตามความผิดของตน

ผลทางกฎหมายของการโอนหนี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ค้ำประกัน ในกรณีที่บุคคลภายนอกให้การค้ำประกัน เพราะไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร เจ้าหนี้ยอมให้ลูกหนี้โอนหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ค้ำประกันไม่ต้องรับภาระอีกต่อไป ความรับผิดชอบในกา่รรับประกันที่สอดคล้องกัน

กฎสำหรับการดำเนินการตามสิทธิหลักประกันในการอยู่ร่วมกัน การดูแลรักษาและความมั่นคงในทรัพย์สิน ในกรณีที่สิทธิของเจ้าหนี้มีประกันเป็นทั้งทรัพย์สิน ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้หรือคู่สัญญาตกลงกันไว้ ตระหนักถึงสิทธิในทรัพย์สินเป็นหลักประกัน เจ้าหนี้ต้องตระหนักถึงสิทธิของเจ้าหนี้ตามสัญญา หากไม่มีข้อตกลงหรือข้อตกลงไม่ชัดเจน ลูกหนี้ให้หลักประกันในทรัพย์สิน

เจ้าหนี้ต้องรับรู้การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนก่อน ความมั่นคงของทรัพย์สิน หากบุคคลภายนอกให้หลักประกันในทรัพย์สิน เจ้าหนี้อาจให้หลักประกันแก่ทรัพย์สิน เพื่อให้ทราบถึงสิทธิของเจ้าหนี้ สามารถขอให้ผู้ค้ำประกันรับผิดชอบการค้ำประกันได้ หลังจากที่บุคคลภายนอกผู้ให้การค้ำประกันมีหน้าที่ในการค้ำประกันแล้ว บุคคลภายนอกก็จะมีสิทธิเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ได้

เหตุผลในการระงับสิทธิในทรัพย์สินหลักประกัน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ สิทธิในทรัพย์สินหลักประกัน สิทธิของเจ้าหนี้หลักจะต้องระงับ การเข้าถึงสิทธิอันแท้จริงในการรักษาความปลอดภัย เจ้าหนี้สละสิทธิ์อันเป็นหลักประกันพฤติการณ์อื่น ที่กฎหมายบัญญัติให้มีการสิ้นสูญของสิทธิอันแท้จริงเป็นหลักประกัน

คำจำกัดความของสิทธิ์จำนอง เพื่อการชำระหนี้ที่มีหลักประกัน หากลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกไม่โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน และจำนองทรัพย์สินนั้นให้เจ้าหนี้ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามกำหนด หรือการรับมอบของการจำนองที่ตกลงกันโดยคู่กรณีเกิดขึ้น ในกรณีของสิทธิเจ้าหนี้มีสิทธิได้รับค่าเสียหายส่วนแรกสำหรับทรัพย์สิน

ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกตามวรรคก่อน ให้เป็นผู้จำนอง เจ้าหนี้เป็นผู้รับจำนอง และทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันให้เป็นทรัพย์สินที่จำนอง สินเชื่อที่อยู่อาศัยลอยน้ำ วิสาหกิจ ครัวเรือนอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมส่วนบุคคล รวมถึงผู้ประกอบการผลิตทางการเกษตร อาจจำนองอุปกรณ์การผลิตที่มีอยู่และในอนาคต วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์

หากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้หรือคู่สัญญาตกลงกัน ในกรณีที่ได้สิทธิการจำนอง เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับลำดับความสำคัญในการชำระคืนสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาที่กำหนดทรัพย์สินที่จำนอง การชำระบัญชี ถ้าผู้รับจำนองตกลงกับผู้จำนองว่า ทรัพย์สินที่จำนองนั้นเป็นของเจ้าหนี้ เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ก่อนครบกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ผู้นั้นจะได้รับเฉพาะการชำระบุริมสิทธิของทรัพย์สินที่จำนองตามกฎหมาย

หากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้หรือคู่สัญญาตกลงที่จะรับรู้สิทธิจำนองผู้รับจำนอง อาจตกลงกับผู้จำนองเพื่อแปลงทรัพย์สินที่จำนองเป็นมูลค่า หรือขายทอดตลาดหรือขายทรัพย์สินจำนอง ราคาจะจ่ายก่อน หากข้อตกลงมีผลเสียต่อผลประโยชน์ของเจ้าหนี้รายอื่น อาจขอให้ศาลเพิกถอนข้อตกลงได้

ถ้าผู้รับจำนองและผู้จำนองไม่ตกลงกันเกี่ยวกับวิธีการจำนอง ผู้รับจำนองอาจขอให้ศาลประชาชนขายทอดตลาดหรือขายทรัพย์สินที่จำนองได้ ถ้าทรัพย์สินที่จำนองลดราคาหรือขายให้อ้างอิงราคาตลาด คำสั่งระงับการจำนองหลายสิทธิ ในกรณีที่ทรัพย์สินเดียวกันถูกจำนองให้แก่เจ้าหนี้ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ให้ชำระราคาที่ได้จากการขายทอดตลาด หรือการขายทรัพย์สินที่จำนองตามบทบัญญัติดังต่อไปนี้

ถ้าได้จดทะเบียนสิทธิการจำนองแล้ว ให้กำหนดลำดับการชำระหนี้ตามเวลาที่จดทะเบียน สิทธิจำนองที่ได้จดทะเบียนไว้จะได้รับการชดเชยก่อนผู้ที่ไม่ได้จดทะเบียน ถ้าไม่ได้จดทะเบียนสิทธิจำนอง ให้ชำระตามสัดส่วนของสิทธิเจ้าหนี้สำหรับสิทธิหลักประกันอื่นๆ ที่จดทะเบียนได้ ลำดับการชำระคืนให้อ้างถึงบทบัญญัติก่อน

เพื่อการชำระหนี้ที่มีหลักประกัน ถ้าลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกจำนำสังหาริมทรัพย์ของตนให้แก่เจ้าหนี้เพื่อครอบครอง ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระ หรือคู่สัญญาตกลงที่จะรับรู้ การจำนำ เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับชำระหนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ก่อน ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกให้เป็นผู้จำนำ เจ้าหนี้เป็นผู้จำนำ และสังหาริมทรัพย์ที่ส่งมอบให้เป็นทรัพย์สินจำนำ

ถ้าผู้จำนำตกลงกับผู้จำนำว่า ทรัพย์สินที่จำนำเป็นของเจ้าหนี้ เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ก่อนครบกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ทรัพย์สินที่จำนำจะจ่ายให้เฉพาะพิเศษตามกฎ ถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระ เจ้าหนี้อาจยึดสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ที่ถูกครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายได้ อาจมีสิทธิได้รับบุริมสิทธิพิเศษในส่วนที่เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์นั้น ก่อนเป็นเจ้าหนี้ และสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ในครอบครองเป็นกรรมสิทธิ์การยึดหน่วง ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิยึดหน่วงกับสิทธิของเจ้าหนี้ สังหาริมทรัพย์โดยเจ้าหนี้จะต้องมีความสัมพันธ์ทางกฎหมาย เช่นเดียวกับสิทธิของเจ้าหนี้ ยกเว้นภาระผูกพันระหว่างวิสาหกิจ

 

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ > สติ๊กเกอร์ จากอดีตถึงปัจจุบัน มีความเป็นมาอย่างไร

นานาสาระ ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4