head-bannongpakchat-min
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2021 10:52 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ
โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ
df

รักษาการแทน

ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ

โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ

โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ
โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ  ตั้งอยู่ หมู่ที่  6  ต.แก้มอ้น  อ.จอมบึง  จังหวัดราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่  1  มีนาคม  2505  มี ร.ต.อุทัย   ใจหงษ์  ซึ่งเป็นนายอำเภอขณะนั้น  ร่วมกับชาวบ้านหนองปากชัฏ วางแผนจัดสร้าง  มีผู้บริจาคที่ดิน  คือ
1.  นายเลย  ผลงาน  บริจาคที่ดินจำนวน   6  ไร่
2.  นายยิ้ม   ภูษา   บริจาคที่ดินจำนวน   3  ไร่
3.  นายอุทัย   บุตรคุ้ม   บริจาคที่ดินจำนวน   3  ไร่

รวมทั้งหมด 12 ไร่  แฃะชาวบ้านหนองปากชัฏ ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ร่วมสร้างโรงเรียนอีกเป็นเงินรวม  9,700  บาท  ได้สร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราวแบบ  ป. 1 ก. ขนาด  8.5 x 18  เมตร  เปิดทำการสอนเมื่อเดือนพฤษภาคม  2505  ซึ่งมีนายสุรินทร์  ไทยโสภา รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่  31 มกราคม  2516 นายสุเชาว์  สุขหงษ์   มาดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ในปีนี้กรมการปกครองได้แบ่งเนื้อที่ใหม่  ซึ่งแต่เดิมนั้นโรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ ตั้งอยู่หมู่ที่  7  ตำบลด่านทับตะโก  อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  เปลี่ยนมาเป็น  หมู่ที่  6  ตำบลแก้มอ้น  อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี

วันที่  12 มิถุนายน  2516 นายอุดม  อินทผล  มาดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และได้ทำการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนซึ่งแต่เดิมชื่อโรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ จัดการเรียน  การสอนระดับก่อนประถมและระดับประถมศึกษา  เขตบริการคือ  หมูที่  6 และหมู่ที่  12 ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 69 คน ครูสายผู้สอนมี  5  คนชาย 1 คน หญิง  4 คน  มี นายภาณุพงศ์  มุ่นพลาย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ

โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ  มีอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 จำนวน  2  หลัง มี 5 ห้องอาคารเรียนแบบ ป.1 ก. จำนวน  1  หลัง มี   4  ห้อง   อาคารเอนกประสงค์จำนวน   1  หลัง จัดห้องเรียนเป็นระดับอนุบาล  2  ห้องเรียน  ระดับประถมศึกษา  6  ห้องเรียน   มีห้องปฏิบัติการต่าง ๆ หลายห้อง ได้แก่   ห้องธุรการและห้องสารสนเทศทางการศึกษา ห้องศูนย์วิชาการ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ และ เทคโนโลยีทางการศึกษา  ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด   ห้องดนตรี ห้องพยาบาล  ห้องประชาธิปไตย    ห้องสหกรณ์   อาคารเรียนและอาคารประกอบเป็นสัดส่วนดี  มีสนามเด็กเล่น และสนามกีฬา ให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย เช่น  สนามฟุตบอล   สนามวอลเลย์บอล ที่มีขนาดมาตรฐาน บริเวณโรงเรียนจัดบรรยากาศให้ร่มรื่น มีพื้นที่สีเขียว มีไม้ยืนต้น มีไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด  เพื่อลดมลภาวะที่เป็นพิษ มีน้ำดื่มน้ำใช้สะอาด มีห้องน้ำที่สะอาดเพียงพอกับปริมาณนักเรียน

โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง  ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  สืบสานวัฒนธรรมไทย ใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า  พัฒนาความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมขององค์กร  ชุมชน  ครูและผู้ปกครอง

พันธกิจ
1.   ปฏิรูปการเรียนรู้และกระบวนการบริหารงานให้นักเรียนและบุคลากรมีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ
2.   ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนเป็นคนดี ปลอดภัยจากอบายมุขและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
3.   ส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ให้มีบรรยากาศเหมาะสมต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน
4.   ส่งเสริมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย
5.   ส่งเสริมให้ชุมชนมีบทบาทมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาอย่างจริงจังเต็มตามศักยภาพ

 

นานาสาระ

เรื่อง 8 ของขวัญดีๆที่จะทำให้แม่ของคุณยิ้มแก้มปริ

ในวาระสำคัญต่างๆที่เกี่ยวกับแม่อันเป็นที่รักของผู้อ่าน หลายคนอาจมีปัญหาโลกแตกที่ว่าจะมอบของขวัญอะไรให้แม่ดี ในโอกาสเช่นนี้ผู้เขียนจึงขอนำเสนอของขวัญหลากหลายประเภทเพื่อเป็นตัวเลือก ไว้ให้ผู้อ่านพิจารณากันครับ

1.เครื่องสำอาง

ตั้งแต่ไหนแต่ไรความสวยความงามเป็นสิ่งที่อยู่คู่ทุกยุคทุกสมัย ไม่เพียงแค่นั้นผู้หญิงไม่ว่าจะช่วงอายุไหนก็ตามล้วนชื่นชอบการแต่งหน้าทั้งนั้น อย่าว่าแต่ผู้หญิงเลยสมัยนี้ผู้ชายบางคนยังแต่งหน้าเก่งกว่าผู้หญิงเสียอีกเครื่องสำอางจึงเป็นตัวเลือกยอดนิยมอันดับ 1 แม้แม่ของใครหลายๆคนจะมีอายุมากแล้ว แต่เชื่อเถอะว่ายังมีเครื่องสำอางที่เหมาะสมกับคุณแม่ของแต่ละท่านอยู่แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นลิปสติกสีสวยซักแท่ง แป้งพับซักตลับหรือจะเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยชะลอวัยราคาหลักร้อย เวลาเลือกซื้อหากต้องการเซอร์ไพร์สแต่ไม่รู้ว่าแม่ชอบแบบไหน แม้จะเป็นผู้ชายก็สามารถสอบถามข้อมูลจากพนักงานที่ร้านได้ หรือจะลองเลือกของง่ายๆอย่างน้ำหอมก็ได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องผิวพรรณของคุณแม่หรือถ้าให้แน่ใจและเพื่อให้แม่ได้ใช้งานดีที่สุด ควรจะพาไปเลือกด้วยตัวเองเลย

 

2.เสื้อผ้ารองเท้า

ต่อจากเครื่องสำอางที่ใช้เพิ่มความสวยความงามของใบหน้าแล้ว เสื้อผ้าเองก็เป็นสิ่งสำคัญของผู้หญิงทุกวัยเช่นกัน โดยปกติแม่คงมีเสื้อผ้าหลายตัวไว้ใส่ในวันธรรมดาและเนื่องในโอกาสพิเศษสักตัวสองตัว คุณสามารถเลือกได้ว่าอยากจะให้ชุดตัวเก่งกับแม่ หรือชุดธรรมดาแบบที่แม่ชอบใส่อยู่ทุกวันก็ได้ วิธีการซื้อก็ไม่อยากให้คุณลองดูเสื้อผ้าในตู้ของแม่ว่าใส่แบบไหน ไซส์อะไรแล้วนำไปสอบถามพนักงาน

 

3.เครื่องประดับ

หากเสื้อผ้าไม่ตอบโจทย์ลองหาเครื่องประดับเล็กๆน้อยๆดู อาจจะเป็นแหวน กำไล สร้อยคอ ต่างหู เวลาเลือกก็พิจารณาความต้องการของเราว่าอยากจะให้แม่ใส่ทุกวันไหม หรือใส่แค่ออกไปนอกบ้าน หรือเฉพาะวันสำคัญ ตามโอกาสพิเศษต่าง ๆ  ข้อสำคัญคือเวลาเลือกจำต้องรู้คุณสมบัติของเครื่องประดับด้วยว่าทำมาจากอะไร จะทำให้เกิดอาการแพ้อะไรไหม หรือแม่ของคุณแพ้เครื่องเงินอะไรหรือเปล่า ส่วนเรื่องขนาดนั้นหากไม่ใช่แหวนจะเลือกง่ายหน่อย ต้องคอยสังเกตด้วยว่าท่านชอบใส่เครื่องประดับหรือไม่ ถ้าไม่ซื้อมาอาจแป๊กได้ ผู้เขียนเคยซื้อกำไลหยกให้แม่ในวันเกิดแล้วแป๊กเหมือนกัน เพราะท่านไม่ชอบใส่ทุกวันนี้ยังเก็บไว้ในลิ้นชักอยู่เลย

 

4.ของแฮนเมด เช่น การ์ด อาหาร ผ้าพันคอ

แม้เงินจะซื้อของขวัญเพื่อมอบความสุขแก่แม่ได้ แต่อาจจะซื้อความสุขไม่ได้มากเท่ากับของแฮนเมดที่ลูกทำและมีเพียงชิ้นเดียวในโลก ของที่เราทำกับมือเองเพื่อแม่ย่อมสามารถมอบความสุขให้กับแม่ได้มากกว่าของที่ซื้อมาด้วยเงิน เพราะในของแฮนเมดจะมีความตั้งใจและพยายามของเราอยู่ อาจเป็นการ์ดใบเล็ก ๆแต่งแต้มงานศิลปะให้ดูน่ารักพร้อมข้อความบอกรักแม่สั้น ผ้าพันคอถักมือที่ซุ่มถักมานอน อาหารอร่อยๆที่แม่ชอบหรือบ่นว่าอยากกิน หรือจะเป็นของง่ายๆอย่างเทียนหอม สบู่แฮนเมด หรืออื่นๆตามที่คุณคิดว่าทำแล้วแม่ต้องปลื้มแน่นอน การทำแฮนเมด คือการทำอะไรสักอย่างด้วยฝีมือของเราเอง เพื่อมอบให้คนสำคัญเนื่องในโอกาสพิเศษ อาจจะเป็นของเล็กๆน้อยอย่างของประดับหรือของใช้งานทั่วไป ของตกแต่งบ้านก็ทำได้เช่นกัน หรือทำอาหารอร่อยๆให้กินก็ได้ ส่วนวิธีทำแฮนเมดนั้นก็มีให้ลองทำหลากหลายในอินเทอร์เน็ต แม้ว่าจะไม่สวยเท่าของที่ซื้อมาแต่ผู้เขียนเชื่อว่าหากทำด้วยความตั้งใจย่อมมีคุณค่ามากไม่แพ้กัน

 

5.พาไปเที่ยว

ของขวัญอาจไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของที่จับต้องได้ การมอบความทรงจำดีๆที่มีความสุขก็สามารถเป็นของขวัญได้เช่นกัน เคยมั้ยที่แม่บ่นให้ฟังว่าอยากไปที่ไหนซักแห่งหรืออาจเป็นที่ในความทรงจำที่เราเคยมาด้วยกัน หรือจะเป็นสถานที่ใหม่ๆที่คุณพบเจอแล้วอยากพาแม่มาแบ่งปันความสุขด้วย การไปเที่ยวแต่ละที่ก็ต้องคิดว่าเหมาะสมกับร่างกายหรือช่วงวัยของแม่หรือเปล่า สถานที่ที่ไปนั้นจะเป็นที่แบบไหนก็ได้ อาจจะเป็นการไปชมธรรมชาติ ทะเล ภูเขา หรือป่าไม้ ทั้งนี้ต้องดูด้วยว่าแม่คุณจะชอบหรือไม่ อาจดูจากกิจกรรมที่แม่ชอบ เช่น แม่ชอบกินก็พาไปร้านอาหาร แม่ชอบแต่งตัวก็พาไปเดินชอปปิ้ง ถ้าแม่ชอบเรื่องความสวยความงามเราก็พาไปร้านเสริมสวยเลย

 

6.เงิน

ถ้าคิดอะไรไม่ออกจริง ๆ เงินก็อาจเป็นทางออกที่ดี แม้ว่าแม่บางคนอาจไม่รับหรือแอบเก็บไว้เป็นเงินออมให้เราในอนาคตก็ตาม บางคนจึงนิยมให้อ้อมๆโดยการใช้เงินพาแม่ไปเที่ยวหรือซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้แทน

 

7.พวกมาลัยพร้อมพิธีไหว้แม่

ประเพณีไทยเป็นสิ่งที่พ่อแม่เรายังคงยึดถือกันอยู่ หากคุณมีงบน้อยแนะนำว่าให้ซื้อพวงมาลัยมาพวงนึงหรืออาจจะเป็นดอกไม้ พร้อมไหว้ลงแทบเท้าแม่ตามประเพณี แค่นี้แม่ก็ยิ้มแก้มปริแล้วหรืออาจเพิ่มความน่ารักด้วยการกอดและหอมแก้มแม่พร้อมบอกรักด้วย

 

8.อาหารเสริม

เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายจะเริ่มอ่อนแอลง ถ้าอยากให้แม่อยู่กับเราไปนานๆต้องดูแลท่านดีๆ การซื้ออาหารเสริมให้เป็นสิ่งที่แสดงออกว่าคุณห่วงใยสุขภาพของท่าน อาจจะเป็นอาหารเสริมด้านสายตา ความงาม ผิวพรรณ สมุนไพร ใบชา หรือที่ช่วยเกี่ยวกับการซ่อมแซมร่างกายในส่วนต่าง ๆและช่วยบำรุงสุขภาพ หรืออาจเป็นของยอดนิยมอย่างกระเช้ารังนก แต่ระวังอย่าเผลอซื้อของไม่มีคุณภาพหรือหมดอายุมาล่ะ ต้องศึกษาให้ดีๆก่อนซื้อและเลือกยี่ห้อที่มีความหน้าเชื่อถือไม่ใช่ยาดีครอบจักรวาลผิดหลักวงการแพทย์  สุดท้ายนี้ผู้เขียนอยากฝากไว้ว่า การจะมอบของขวัญแต่ละอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมานั่งคิดหนักอะไรเลย แค่เลือกสิ่งที่เรารู้สึกว่าอยากจะให้ก็พอ เพราะอย่างไรก็ตามความรู้สึกก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพียงเรามอบของขวัญไปพร้อมกับความรู้สึกนั้น แม่ก็พร้อมรับและเข้าใจความรู้สึกของเราได้ เพียงคุณยังจดจำวันเกิด มีเวลาให้และใส่ใจ คิดถึงแม่แค่นี้แม่ของคุณก็มีความสุขแล้ว และหากว่าคุณเจอของขวัญดี ๆให้แม่แล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะ เพราะสำหรับคนเป็นแม่แล้วของขวัญที่ดีที่สุดคือความสุขของลูก 

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4