head-bannongpakchat-min
วันที่ 21 กรกฎาคม 2024 4:44 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ
โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ

โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ

โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ  ตั้งอยู่ หมู่ที่  6  ต.แก้มอ้น  อ.จอมบึง  จังหวัดราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่  1  มีนาคม  2505  มี ร.ต.อุทัย   ใจหงษ์  ซึ่งเป็นนายอำเภอขณะนั้น  ร่วมกับชาวบ้านหนองปากชัฏวางแผนจัดสร้าง  มีผู้บริจาคที่ดิน  คือ
1.  นายเลย  ผลงาน  บริจาคที่ดินจำนวน   6  ไร่
2.  นายยิ้ม   ภูษา   บริจาคที่ดินจำนวน   3  ไร่
3.  นายอุทัย   บุตรคุ้ม   บริจาคที่ดินจำนวน   3  ไร่

รวมทั้งหมด 12 ไร่  แฃะชาวบ้านหนองปากชัฏได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ร่วมสร้าง”โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ” อีกเป็นเงินรวม  9,700  บาท  ได้สร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราวแบบ  ป. 1 ก. ขนาด  8.5 x 18  เมตร  เปิดทำการสอนเมื่อเดือนพฤษภาคม  2505  ซึ่งมีนายสุรินทร์  ไทยโสภา  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่  31 มกราคม  2516 นายสุเชาว์  สุขหงษ์   มาดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ในปีนี้กรมการปกครองได้แบ่งเนื้อที่ใหม่  ซึ่งแต่เดิมนั้นโรงเรียนตั้งอยู่หมู่ที่  7  ตำบลด่านทับตะโก  อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  เปลี่ยนมาเป็น  หมู่ที่  6  ตำบลแก้มอ้น  อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี

วันที่  12 มิถุนายน  2516 นายอุดม  อินทผล  มาดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และได้ทำการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนซึ่งแต่เดิมชื่อ”โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ”จัดการเรียน  การสอนระดับก่อนประถมและระดับประถมศึกษา  เขตบริการคือ  หมูที่  6 และหมู่ที่  12 ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 69 คน ครูสายผู้สอนมี  5  คนชาย 1 คน หญิง  4 คน  มี นายภาณุพงศ์  มุ่นพลาย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ

โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ  มีอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 จำนวน  2  หลัง มี 5 ห้องอาคารเรียนแบบ ป.1 ก. จำนวน  1  หลัง มี   4  ห้อง   อาคารเอนกประสงค์จำนวน   1  หลัง จัดห้องเรียนเป็นระดับอนุบาล  2  ห้องเรียน  ระดับประถมศึกษา  6  ห้องเรียน   มีห้องปฏิบัติการต่าง ๆ หลายห้อง ได้แก่   ห้องธุรการและห้องสารสนเทศทางการศึกษา ห้องศูนย์วิชาการ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ และ เทคโนโลยีทางการศึกษา  ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด   ห้องดนตรี ห้องพยาบาล  ห้องประชาธิปไตย    ห้องสหกรณ์   อาคารเรียนและอาคารประกอบเป็นสัดส่วนดี  มีสนามเด็กเล่น และสนามกีฬา ให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย เช่น  สนามฟุตบอล   สนามวอลเลย์บอล ที่มีขนาดมาตรฐาน บริเวณโรงเรียนจัดบรรยากาศให้ร่มรื่น มีพื้นที่สีเขียว มีไม้ยืนต้น มีไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด  เพื่อลดมลภาวะที่เป็นพิษ มีน้ำดื่มน้ำใช้สะอาด มีห้องน้ำที่สะอาดเพียงพอกับปริมาณนักเรียน

โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง  ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  สืบสานวัฒนธรรมไทย ใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า  พัฒนาความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมขององค์กร  ชุมชน  ครูและผู้ปกครอง

พันธกิจ
1.   ปฏิรูปการเรียนรู้และกระบวนการบริหารงานให้นักเรียนและบุคลากรมีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ
2.   ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนเป็นคนดี ปลอดภัยจากอบายมุขและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
3.   ส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ให้มีบรรยากาศเหมาะสมต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน
4.   ส่งเสริมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย
5.   ส่งเสริมให้ชุมชนมีบทบาทมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาอย่างจริงจังเต็มตามศักยภาพ

 

นานาสาระ

นาซา ร่วมมือกับสเปซเอ็กซ์ ไปดวงจันทร์จ่ายเงิน 2.9พันล้านดอลลาร์

นาซา ประกาศต่อสาธารณชนว่าในโครงการอาร์ทิมิส กลับสู่ดวงจันทร์ ผลการประมูลระบบ ลงจอดของมนุษย์ บริษัทมัสก์สเปซเอ็กซ์ เอาชนะบลูออริจินทีมชาติ ของออริจินและไดน์ติกส์ ผู้รับเหมาด้านการป้องกัน ประเทศของสหรัฐฯ ได้รับสัญญามูลค่า 2.9พันล้านดอลลาร์ นาซาจ่ายเงิน 2.9พันล้านดอลลาร์ ให้กับสเปซเอ็กซ์ เพื่อขนส่งยานอวกาศ กลับสู่พื้นผิวดวงจันทร์ด้วยยานอวกาศ

หลังจากประกาศผลทั้งสองบริษัท ที่ล้มเหลวในการเสนอราคา ก็รู้สึกหงุดหงิดอย่างมาก นอกจากนี้ยังดึงดูด เสียงวิพากษ์วิจารณ์จากบุคคลภายใน ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ของสหรัฐหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลาง ถึงกับประท้วงผล การเสนอราคาสองครั้งติดต่อกัน โดยขอให้มีตัวเลือกที่ละเอียดมากขึ้น ประกาศด้วยเหตุผล และเหตุผลรวมถึงเนื้อหาการเสนอราคาสเปซเอ็กซ์นาซา อยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมาก

นอกเหนือจากการประท้วง และกดดันโซเชียลมีเดียแล้ว บลูออริจินและโมเมนตัมยังได้ร่วมกัน ยื่นใบสมัครกับสำนักงานความรับผิดชอบ ของรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อประท้วงการตัดสินใจของนาซา และขอให้สำนักงานรับผิดชอบ ในการสืบสวนและตัดสินข้อพิพาท การเสนอราคา

บลูออริจินกล่าวหานาซาโดยตรง ว่าเข้าข้างสเปซเอ็กซ์อย่างไม่เป็นธรรม และขยายการควบคุม การผูกขาดของบริษัท ในการสำรวจอวกาศนาซา ยังให้โอกาสบริษัท ในการปรับเปลี่ยนเนื้อหา ของการเสนอราคา แต่ไม่ได้ให้โอกาสตัวเอง นาซาอยู่ในเป้าหมาย โพสต์ถูกย้ายในช่วงสุดท้ายโดยเลือกเพียงสเปซเอ็กซ์เท่านั้น ที่จะดำเนินโครงการสำคัญเช่นนี้ ทำให้ตารางเวลา สำหรับการลงจอดบนดวงจันทร์ในปี 2024 เป็นอันตราย

เชื่อว่าแม้ว่านาซาจะถูกจำกัดด้วยเงินที่ไม่เพียงพอ แต่ก็ควรแก้ไขกฎการประมูลให้ทันเวลา หรือถอนการเสนอราคาทั้งหมด แทนที่จะเลือกบริษัทที่มีราคาต่ำ ในกรณีนี้พวกเขามีกลไก การเสนอราคาที่ยืดหยุ่น แต่แสดงว่าไม่ใช้ความยืดหยุ่นแบบนี้จริงๆ การออกแบบของเรา ถือว่ามีข้อได้เปรียบที่สำคัญ ในช่วงแรกของการเลือกตอนนี้ เราไม่ได้เปลี่ยนการออกแบบ เพียงแต่ปรับปรุงให้ดีขึ้นเท่านั้น ดังนั้นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนคือ ของนาซามาตรฐานการประเมิน เทคโนโลยีและกระบวนการ

เวลาตะวันออกของสหรัฐ

โมนิกาวิตต์โฆษกของนาซากล่าวในแถลงการณ์ ว่าได้ระงับการหารือและการเจรจาเพิ่มเติม กับสเปซเอ็กซ์กี่ยวกับเนื้อหาของสัญญา มูลค่า 2.9พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และจะไม่จ่ายเงินงวดแรก จะถูกระงับจนกว่า การสอบสวน และการฟ้องร้องที่รอดำเนินการทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดซื้อได้รับการแก้ไข

ก่อนหน้านั้น ทุกคนคิดว่านาซา จะเลือกบริษัทสองแห่ง จากสามบริษัท เพื่อร่วมกันดำเนินโครงการนี้ แต่ผลที่ได้คือคำพูด ของนาซากับสเปซเอ็กซ์ นั้นแย่กว่าอีกสองบริษัทมาก ดังนั้นพวกเขาจึงเลือก ที่จะเชื่อตามที่สเปซเอ็กซ์ เสนอในในอนาคตระบบเอ็นเตอร์ไพรส์ รุ่นปรับปรุงที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา แต่ไม่ประสบความสำเร็จในการลงจอดอย่างปลอดภัย จะถูกนำมาใช้ในอนาคต เพื่อนำนักบินอวกาศลงจอดบนดวงจันทร์ ทำให้หลายคนสงสัยว่ามีกล่องดำ

สเปซเอ็กซ์ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้ง โดยมหาเศรษฐีมัสก์ได้ทำการทดสอบ ต้นแบบยานอวกาศ แต่ปรากฏว่าการลงจอด เป็นความท้าทายอย่างมากจาก SN8-SN11 พวกเขาทั้งหมดระเบิด ด้วยเหตุผลหลายประการ ยานลงจอดบนดวงจันทร์ รวมถึงยานลงจอดบนดาวอังคารในอนาคต จะเป็นการปรับปรุง ระบบเอ็นเตอร์ไพรส์

จะมีการทดสอบ SN15 ในสัปดาห์นี้ หากการลงจอดประสบความสำเร็จ ความกดดันต่อนาซา อาจลดลงได้มากในแถลงการณ์ นาซาย้ำอีกครั้งว่าการเลือกบริษัท จากกองทุนที่ได้รับการอนุมัติจากสภาคองเกรส เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดเท่านั้น ที่สามารถทำได้จากจำนวน 3.3พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ได้รับการอนุมัติจากสภาคองเกรสมีเพียง 850ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น ที่สามารถใช้ในการซื้อ ยานลงจอดบนดวงจันทร์ และเป็นเงินสำหรับการซื้อเครื่องบินสองลำ

นาซายืนยันว่าสัญญาที่ลงนามกับสเปซเอ็กซ์ ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการสร้างความมั่นใจ ในแผนการขนส่งดวงจันทร์ ที่กว้างขึ้นในอนาคต ในขณะเดียวกันพวกเขายังสัญญา ว่าจะมีโอกาสในการแข่งขันมากขึ้น สำหรับสัญญาจ้างใหม่ในอนาคต ปัจจุบันมัสก์และสเปซเอ็กซ์ ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องนี้

ในเหตุการณ์นี้ไม่ใช่สเปซเอ็กซ์ ที่ได้รับผลกระทบตามแผนบีเอฟอาร์ ความก้าวหน้าของโครงการบีเอฟอาร์ จะดำเนินต่อไป ไม่ว่าจะมีการระดมทุน ของนาซาหรือไม่ก็ตาม เป็นนาซาที่ได้รับผลกระทบ จากแรงกดดันอย่างแท้จริง ในขณะที่อยู่ภายใต้ ความกดดันของการสืบสวน ก็ต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดังนั้นในแผนการกลับไปดวงจันทร์ จะทำอย่างไรให้มั่นใจ ว่าด้วยเงินทุนที่จำกัด การลงจอดบนดวงจันทร์ จะสำเร็จได้ในปี 2567

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4